Nan dat 15 jen 2012, Sekretè Sekirite Enteryè a te anonse ke moun espesifik––ki te vin Ozetazini antanke timoun epi ki satisfè plizyè direktiv fondamantal––ka mande konsiderasyon aksyon difere pou dezan, sijè a renouvèlman. Moun sa yo elijib tou pou otorizasyon travay.

Aksyon difere se yon detèminasyon diskresyonè pou ranvwaye aksyon anilasyon yon moun kòm yon zak diskresyon lajistis. Pandan ke aksyon difere pa bay yon moun yon estati legal, yo konsidere moun nan prezan legalman Ozetazini pou tèm ranvwa a.

KIYÈS KI KALIFYE POU KONSIDERAsyon ANBA AKSYON DIFERE POU Arive timoun?

OR

KI KONDISYON YO POU KONSIDERE POU AKSYON DIFERE POU Arive TIMOUN?

Ou kalifye si ou:

  • Yo te gen mwens pase 31 an depi 15 jen 2012;
  • Te vin nan peyi Etazini anvan ou rive nan 16yèm anivèsè nesans ou;
  • Èske w rete kontinyèlman Ozetazini depi 15 jen 2007, jiska prezan;
  • Te prezan fizikman Ozetazini nan dat 15 jen 2012, ak nan moman ou te fè demann ou an pou konsiderasyon aksyon difere ak USCIS;
  • Antre san yo pa enspeksyon anvan 15 jen 2012, oswa estati imigrasyon legal ou ekspire apati 15 jen 2012;
  • Èske kounye a nan lekòl la, yo diplome oswa jwenn yon sètifika fini nan lekòl segondè, gen yon sètifika devlopman edikasyon jeneral (GED), oswa se yon veteran egzeyat onorab Gad Kòt la oswa Fòs Ame Ozetazini; epi
  • Pa te kondane pou yon krim, deli enpòtan, twa oswa plis deli, epi yo pa reprezante yon menas pou sekirite nasyonal oswa sekirite piblik.

Aplikan yo ap gen pou bay prèv dokimantè kritè ki anwo yo. Epitou, chak aplikan dwe ranpli epi pase yon chèk byografik ak byometrik.

Remak: Nan dat 5 desanm 2020, yon jij federal te bay lòd pou gouvènman an retabli DACA. Sa a se yon ranvèse memo jiyè 2020 Trump la. Sa a retabli renouvèlman 2 zan pou benefisyè DACA aktyèl yo. Finalman, li pèmèt benefisyè DACA yo aplike pou vwayaje andeyò peyi Etazini pou rezon edikasyon, travay oswa imanitè.