Avoka Azil ak Refijye Vil Nouyòk | Konsiltasyon gratis
Blese sou aksidan avoka nan Jamaica USA

Azil politik

Imigrasyon

Avoka NYC

Si ou te soufri pèsekisyon nan peyi ou te sitwayènte, si ou te Ozetazini kounye a, epi ou pa kapab oswa ou pa vle retounen nan peyi ou, ou ka anmezi pou mande azil.

Rele Kounya!Kontakte nourele Koulye a, WhatsAppKontakte nou
Avoka Imigrasyon New York

Azil politik

Si ou te soufri pèsekisyon nan peyi ou te sitwayènte, si ou te Ozetazini kounye a, epi ou pa kapab oswa ou pa vle retounen nan peyi ou, ou ka anmezi pou mande azil. Chak ane, moun vin Ozetazini pou chape anba pèsekisyon prezan oswa nan lavni akòz ras yo, relijyon, nasyonalite yo, manm nan yon gwoup sosyal patikilye, oswa opinyon politik yo. An 1981, Etazini te pase Lwa sou Refijye yo ki te pèmèt Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) pou bay azil politik oswa estati refijye a moun ki pè pèsekisyon nan peyi yo. Dapre yon atik New York Times (J. Preston, 9/30/10), Etazini te akòde azil nan plis pase 22,000 ka an 2009. Sepandan, an 2015, EOIR te akòde 8,246 azil.

Ki sa ki Azil?

Azil se yon fòm pwoteksyon ki disponib pou moun ki deja prezan Ozetazini ki pè pou yo retounen nan peyi yo poutèt pèsekisyon aktyèl yo, oswa ki gen yon krent byen fonde pou pèsekisyon aktyèl yo akòz:

  • Ras;
  • Relijyon;
  • Orijin nasyonal;
  • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye; oswa,
  • Opinyon politik yo.

Si w toujou nan peyi w, epi sa ki pi wo a aplike pou ou, ou kapab jwenn estati refijye, olye de estati azil. Nan lòt mo, yon "refijye" se yon moun k ap viv andeyò peyi Etazini e ki gen entansyon antre Ozetazini paske li pè pèsekisyon nan peyi lakay li, akòz rezon ki endike anwo a. Moun ki elijib pou azil politik oswa estati refijye yo ka vin rezidan pèmanan legal apre Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) oswa Jij Imigrasyon an apwouve ka yo.

Kesyon yo poze souvan sou azil

Moun ki gen nenpòt nasyonalite dwe mande azil politik nan yon pò antre Ozetazini (ayewopò, pò maritim, oswa travèse fwontyè), oswa ranpli pou li nan yon (1) ane apre yo rive nan peyi Etazini. Ou p ap kalifye pou azil si ou te patisipe nan pèsekisyon lòt moun oswa si ou te "fèm reyentegrasyon" nan yon lòt peyi. Si ou te antre nan peyi Etazini sou yon viza valab, tan ou te pase nan la

Etazini ak viza sa a pa konte kòm yon pati nan peryòd yon (1) ane.

Anjeneral, ou dwe aplike pou azil nan yon (1) ane apre dènye rive ou nan peyi Etazini. Eksepsyon ka aplike, tankou: (1) sikonstans chanje nan peyi ou ki afekte kalifikasyon ou, oswa (2) sikonstans ekstraòdinè ki gen rapò ak ou. reta nan depoze a.

Wi. Ou ka aplike pou azil politik, menm si ou nan peyi Etazini ilegalman. Pa egzanp, si w te antre Ozetazini avèk yon viza fwod oswa si w te travèse fwontyè a, ou ka toujou aplike pou azil politik nan yon (1) ane apre dènye arive w. Ou gendwa ranpli apre make yon (1) ane, men sèlman si ou kapab demontre ke ou kalifye pou yon eksepsyon nan règ yon (1) ane.

Wi. Sepandan, selon ofans lan, yo ka anpeche w jwenn azil.

Ou ka anpeche w aplike pou azil si:

  • Ou te aplike pou azil anvan epi yo te refize pa yon jij imigrasyon oswa Komisyon Apèl pou Imigrasyon;
  • Yo te kondane w pou yon krim patikilyèman grav;
  • Ou pa t aplike nan yon (1) ane apre dènye arive ou;
  • Ou ka retire w nan yon peyi twazyèm pati ki an sekirite.

Sepandan, anpil nan ba sa yo ka defye, epi avoka Gehi & Associates yo te gen anpil siksè nan simonte ba yo kalifikasyon, osi byen ke jwenn ekivalan altènatif pou azil, tankou kenbe pou retire elèv la.

Pou aplike pou azil, w ap bezwen ranpli yon Aplikasyon pou Azil ak pou Retni pou Relve (Fòm I-589) epi swiv enstriksyon yo ak anpil atansyon. Li rekòmande anpil pou w kenbe yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans si w ap konsidere aplike pou azil politik. Si ou pa gen okenn lòt estati legal epi si jij imigrasyon an te refize yon aplikasyon azil (oswa lòt fòm sekou menm jan an, tankou kenbe pou retire, sekou anba Konvansyon kont tòti, elatriye, yo refize), lè sa a ou pral jij imigrasyon an bay lòd depòte.

Wi. Chak moun ki aplike pou azil yo sibi kontwòl sou background ak sekirite.

Wi. Apre ou fin ranpli aplikasyon azil ou a, w ap resevwa yon avi pa lapòs ki gen dat, lè, ak kote ou dwe rapòte pou pran anprent.

Wi. Fòm sekou ki pi komen, menm jan an se kenbe pou yo retire, sekou anba Konvansyon kont tòti, ak depa volontè.

Konjwen ou ak pitit ou ki prezan Ozetazini ka enkli nan aplikasyon w lan nan moman w ap ranpli oswa nenpòt ki lè apre sa, jiskaske yo pran yon desizyon final sou aplikasyon w lan. Pitit ou yo dwe gen mwens pase venn yonn (21) epi yo dwe marye pou yo ka enkli kòm depandan. Yo ta dwe akonpaye w nan entèvyou azil ou a.

Ou dwe tann omwen san senkant (150) jou pou w aplike pou otorizasyon travay apre Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini te resevwa aplikasyon azil konplè w la. Li pran apeprè trant (30) jou pou konnen si demann ou an pou travay la te akòde oswa ou pa. Si yo akòde estati azil, ou gen otorizasyon pou travay, le pli vit ke ka azil ou a te apwouve.

Si ou oblije vwayaje andeyò peyi Etazini anvan yo pran yon desizyon final sou ka azil ou a, ou dwe resevwa Libète Libète Alavans anvan ou kite Ozetazini pou w ap pèmèt ou tounen lè w retounen. Si w pa jwenn Libète Libète Alavans, yo ka refize aplikasyon w la pou azil, paske Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) pral sipoze ou abandone demann azil ou a. Li rekòmande pou w pa vwayaje nan peyi kote w pè pèsekisyon.

Wi. Apre yon (1) ane estati asilye apwouve ou, ou ka aplike pou ajisteman estati pou vin yon rezidan pèmanan legal Ozetazini.

Non. Pa gen limit kota sou kantite moun ki ka jwenn azil politik; sepandan, chak ane gen yon limit (10,000) sou kantite moun ki ka jwenn estati rezidan pèmanan dapre azil politik.

KONKLIZYON

Yon azil politik se yon fòm soulajman pou moun k ap viv nan pèsekisyon prezan oswa nan lavni nan peyi lakay yo, ki baze sou ras yo, relijyon, orijin nasyonal, opinyon politik, oswa manm nan yon gwoup sosyal patikilye. Aplikasyon azil la dwe ranpli nan yon ane apre li antre legal oswa ilegal Ozetazini, oswa aplikan an dwe kalifye pou yon eksepsyon. Si yo akòde azil politik oswa estati refijye, aplikan an ka aplike pou ajisteman estati kòm yon rezidan pèmanan legal. Kòm mansyone pi bonè, li rekòmande pou kenbe yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans si w ap konsidere depoze yon demann azil.

Louvri 7 jou pa semèn

Nou ouvri 7 jou pa semèn pou konvenyans ou!

Prim & rekonesans